Regulamin

edu-tour.pl Klaudia GiordanoRegulamin szkoleń

 

§1 Postanowienia ogólne

Regulamin stosuje się do szkoleń organizowanych przez Edu Tour Klaudia Giordano.

§ 2 Definicje

1.    Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia.

2.    Szkolenie zamknięte – szkolenie, na które może zapisać się osoba, która spełnia warunki wstępne, podane przez Organizatora w ogłoszeniu o szkoleniu.

3.    Organizator – Edu Tour Klaudia Giordano, 20-492 Lublin; ul. Słomkowskiego 11/30.
 NIP: 712 –146 – 36 – 13; REGON: 061717816.

4.    Zgłaszający na szkolenie – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Zgłaszający na szkolenie nie musi być jednocześnie uczestnikiem szkolenia.

5.    Uczestnik szkolenia – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu w przesłanym Formularzu zgłoszenia uczestnictwa o szkolenie lub poprzez email: kontakt@edu-tour.pl.

6.     Potwierdzenie udziału  – wiadomość email wysłana do Zgłaszającego się  na szkolenie, stwierdzająca ostatecznie  zakwalifikowanie  go lub  zgłoszonych przez niego osób na listę  uczestników szkolenia.

7.    Potwierdzenie rezerwacji – wiadomość e-mail – potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia i stwierdzająca  jego kolejność, wskazująca na wysokość kosztów, nr konta bankowego, termin uiszczenia zaliczki oraz i pozostałej kwoty stanowiącej całkowitą cenę za szkolenie.

8.    Rezygnacja ze szkolenia – zawiadomienie o rezygnacji z udziału w szkoleniu przesłana jako załącznik do poczty e-mail lub w formie pisma doręczonego na adres siedziby Organizatora przez Zgłaszającego na szkolenie lub przez jego Uczestnika,  na formularzu  udostępnionym przez Organizatora.

9.    Zgłoszenie – wypełniony przez Zgłaszającego na szkolenie Formularz rezerwacji uczestnictwa w szkoleniu, znajdujący się pod każdym szkoleniem, zawierający: imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe (e-mail), stwierdzenie chęci udziału w szkoleniu – do pobrania ze strony: www.edu-tour.pl/szkolenia-certyfikaty.

§ 3 Kwalifikacja do udziału w szkoleniu

1.    Osoba/podmiot zainteresowany szkoleniem za pomocą systemu rezerwacji funkcjonującego na stronie internetowej www.edu-tour.pl zgłaszają chęć uczestniczenia w szkoleniu, wypełniając formularz, zawierający imię i nazwisko/ nazwę Zgłaszającego oraz ilość zgłoszonych uczestników, oraz jego adres e-mail.

2.     Na podstawie zgłoszonej rezerwacji Organizator wysyła na adres e-mail, wskazany przez zainteresowanego w rezerwacji potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia  wraz z ostateczną ceną do zapłaty, zasadami wpłaty, numerem konta bankowego i terminami wpłat oraz załącza: Formularz  zgłoszenia, formularz rezygnacji ze szkolenia oraz regulamin szkolenia.

3.    W przypadku szkoleń zamkniętych do potwierdzenia rezerwacji dołączany jest wykaz załączników, które należy dołączyć do poczty e-mail, zawierającej wypełniony formularz zgłoszenia. Dokumenty potwierdzające konieczne wymogi wstępne mają postać dokumentów elektronicznych stanowiących skan dokumentów oryginalnych lub dokumentów elektronicznych wygenerowanych przez uprawnione do tego podmioty. 

4.    Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest:

a.    prawidłowe wypełnienie i podpisanie przez uczestnika lub/i zgłaszającego  Formularza zgłoszenia. Za równoznaczny z podpisanym dokumentem uznaje się skan podpisanego w sposób tradycyjny formularza, który stanowi załącznik do e-maila;

b.     dokonanie wpłaty zaliczki  stanowiącej  50% ceny szkolenia lub pełnej opłaty za szkolenie na podane w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia konto bankowe. Wysokość zaliczki podana zostanie przez organizatora w potwierdzeniu rezerwacji i uwzględniać będzie rabaty zgodne z § 7 Regulaminu;

c.    dostarczenie Formularza na adres e-mail Organizatora;

d.    spełnienie warunków wstępnych, o ile są przewidziane;

e.     otrzymanie potwierdzenia udziału. 

5.    Po otrzymaniu wypełnionego „Formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu” oraz zaksięgowaniu na koncie bankowym Organizatora wpłaty zaliczki lub pełnej ceny,  Organizator wysyła niezwłocznie, nie później niż w terminie do 2 dni roboczych, na adres mailowy wskazany w Formularzu zgłoszenia,  potwierdzenie udziału szkoleniu.

6.    Zgłaszający może przesłać wraz z formularzem zgłoszenia lub w osobnym e-mailu  wygenerowany przez system bankowy dokument elektroniczny potwierdzający niemożliwą do odwrócenia realizację przelewu z tytułu zapłaty zaliczki lub kwoty całkowitej za szkolenie na rzecz Organizatora, co jest tożsame z zaksięgowaniem wpłaty, o ile dokument lub jego forma nie wzbudzają zastrzeżeń Organizatora.

7.    Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników danego szkolenia decyduje kolejność rezerwacji oraz wypełnienie pozostałych warunków.

8.    Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Zgłaszający na szkolenie.

9.    Warunki udziału w szkoleniu określone w ust. 1-6 stosuje się o ile Organizator w e-mailu nie zaproponuje innych. W szczególności dotyczy to terminów o zasad wpłat.

§ 4 Zapłata za szkolenie

1.    Wysokość opłaty za szkolenie podana jest na stronie internetowej www.edu-tour.pl w opisie każdego szkolenia, ale ostateczna  cena do zapłaty podana jest w potwierdzeniu rezerwacji i uwzględnienia ewentualne rabaty udzielone na zasadach określonych w § 7 Regulaminu.

2.    Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów. Każdy uczestnik, w ramach ceny szkolenia, otrzymuje materiały szkoleniowe w formie elektronicznej lub papierowej, zależnie od warunków danego szkolenia i certyfikat ukończenia szkolenia, oraz inne świadczenia, jeśli takie są, a zostaną podane przez Organizatora w programie szkolenia, przekazanym Uczestnikowi.

3.    Osoby, które wypełniły i przesłały „Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu” zobowiązane są do wpłaty zaliczki oraz pozostałej części ceny za szkolenie w terminach wskazanych w  potwierdzeniu rezerwacji.

4.    Wszelkie koszty związane z udziałem w szkoleniu  powinny zostać uiszczone na rzecz Organizatora najpóźniej na 3 dni robocze z zastrzeżeniem § 3 ust. 9 Regulaminu. Ewentualne odstępstwa muszą zostać uzgodnione z Organizatorem.

5.    Opłaty związane ze szkoleniem za szkolenie należy wnieść na konto podane przez Organizatora w potwierdzeniu rezerwacji.

6.    W tytule przelewu należy podać: imię_nazwisko_/nazwę instytucji zgłaszającej_nazwę szkolenia

7.    Faktura zostanie wystawiona na życzenie Uczestnika po zakończeniu szkolenia i wysłana na adres wskazany przez Uczestnika w korespondencji dotyczącej rezerwacji uczestnictwa lub będzie przygotowana do odebrana osobiście przez Uczestnika w dniu szkolenia.

8.    Na życzenie uczestnika kursu, Organizator wystawi i prześle Zgłaszającemu na szkolenie fakturę pro-forma z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.

§ 5 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego miejsca lub do odwołania szkolenia w terminie do 5 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia.

2.    O odwołaniu szkolenia lub zmianie terminu przeprowadzenia lub miejsca, Organizator informuje zgłaszającego, podając jednocześnie odpowiednio nowy termin szkolenia, miejsce lub informując o przyczynach jego odwołania.

3.    Organizator po podaniu informacji o odwołaniu szkolenia, niezwłocznie zwraca na konto bankowe zgłaszającego, z którego nastąpiła zapłata ceny za szkolenie kwotę odpowiadającą wysokości zapłaconej przez Zgłaszającego kwoty.

§ 6 Rezygnacja ze szkolenia

1.    Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej drogą elektroniczną na adres: kontakt@edu-tour.pl. Akceptowany jest skan podpisanego pisma, przesłany jako załącznik e-mail, zawierającego informacje  o rezygnacji.

2.    Pismo powinno mieć postać wypełnionego formularza rezygnacji, dostarczanego przez Organizatora w potwierdzeniu rezerwacji.

3.    Z zastrzeżeniem § 6 ust. 9 w przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w szkoleniu, w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia kursu – Zgłaszający na szkolenie zobowiązany jest do poniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 100% ceny szkolenia. Rezygnacja w terminach między 15 a 8 dniem przed rozpoczęciem szkolenia pociąga za sobą obowiązek zapłaty opłaty  w wysokości  50 % opłaty za szkolenie. Opłata manipulacyjna jest wylicza na podstawie strat, które poniósłby organizator szkolenia w razie wycofania się uczestnika tuż przed jego rozpoczęciem lub później  i uzależniona jest od zobowiązań, które zarwał już Organizator z tytułu szkolenia.

4.     Z zastrzeżeniem § 6  ust. 9, w wypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu  na warunkach wskazanych w § 6 ust. 1 -3 Regulaminu, wpłacona przez uczestnika zaliczka nie podlega zwrotowi, zaś Organizator obniża o jej wartość wysokość opłat ponoszonych przez rezygnującego uczestnika.  W pozostałych wypadkach zaliczka podlega zwrotowi na konto podane w formularzu zgłoszenia lub w razie jego braku – na konto, z którego wpłynęła opłata zaliczkowa.

5.    W przypadkach szczególnych, Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu naliczenia opłaty wskazanej w ust. 3. 

6.     Rezygnacja ze szkolenia jednego z uczestników (w przypadku skierowania na szkolenie grupy uczestników) może oznaczać zmianę ceny jednostkowej dla innych Uczestników kierowanych przez ten sam podmiot zgłaszający na szkolenie zgodnie z polityką udzielania rabatów, o której mowa w §7.

7.     Niezależnie od przyczyn, nieobecność na szkoleniu, w razie braku prawidłowego zgłoszenia rezygnacji,  nie zwalnia uczestnika/zgłaszającego z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia.

8.    W każdym czasie Zgłaszający na szkolenie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia.

9.    Uczestnik szkolenia będący jednocześnie konsumentem ma prawo do rezygnacji z udziału w szkoleniu bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia przesłania potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora. Odstąpienie od umowy pociąga za sobą obowiązek zwrotu konsumentowi wpłaconych przez niego kwot. Przepisy § 6 ust. 3 i 4 stosuje się z uwzględnieniem prawa do 10 dniowego terminu odstąpienia od umowy.  

10.    Organizator szkolenia zastrzega, że warunkiem udziału uczestnika konsumenta w szkoleniu, które rozpoczyna się przed upływem 10- dniowego terminu odstąpienia od umowy, jest jego zgoda na rezygnację z tego uprawnienia.  Zgoda udzielana jest wyraźnie na formularzu zgłoszenia lub w osobnym oświadczeniu uczestnika – konsumenta.

§ 7 Warunki udzielania rabatów

1.    Aktualne ceny szkoleń otwartych prezentowane są na stronie www.edu-tour.pl przy opisie każdego szkolenia.

2.    Organizator może przyznać indywidualny rabat dla uczestników szkolenia, w związku ze skierowaniem na szkolenie większej liczby uczestników lub przy podaniu specjalnych warunków szkolenia, związanych np. z konkursami ogłaszanymi przy zapisach.

3.    Uczestnik, który opłacił udział w dwóch dowolnych szkoleniach, otrzymuje kartę stałego klienta, która uprawnia go do skorzystania z rabatu w wysokości 10% ceny trzeciego i kolejnych szkoleń.

4.     Organizator nie bierze odpowiedzialności za ceny opublikowane w innych miejscach niż strona www.edu-tour.pl  lub sygnowane przez organizatora materiały marketingowe.

§ 8 Zasady prowadzenia szkoleń

1.    Szkolenie prowadzone jest w oparciu o program szkolenia dostarczany uczestnikowi łącznie z potwierdzeniem zakwalifikowania na listę uczestników szkolenia i obejmuje liczbę godzin wskazaną w specyfikacji szkolenia. Pomysł i scenariusz każdego szkolenia podlega ochronie przewidzianej przez ustawę o prawach autorskich i prawach pokrewnych i jest własnością intelektualną Edu Tour Klaudia Giordano.

2.    Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia osoby wskazanej w specyfikacji szkolenia jako prowadzącą  – trenera –  inną osobą.

3.    Uczestnik szkolenia jest wyposażany  w  materiały szkoleniowe, zawierające treści objęte szkoleniem, które objęte są ochroną przewidzianą przez ustawę o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Kopiowanie, użyczanie, odpłatne udostępnianie – w części lub całości – dostarczonych materiałów innym podmiotom jest zabronione. Uczestnik szkolenia na podstawie zawartej umowy uczestnictwa  nie uzyska żadnych praw autorskich, jak również prawa własności intelektualnej do materiałów i treści, które pozyskał w trakcie szkolenia.

4.    Materiały przygotowane przez Organizatora, jeśli wykorzystują cudze utwory, przywoływane są z odwołaniem do ich autora oraz źródła pozyskania.

5.    Niedopuszczalne jest utrwalanie przebiegu treści szkolenia przy pomocy urządzeń nagrywających dźwięk  lub dźwięk i obraz bez zgody Organizatora.

6.    Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien wypełnić anonimowo ankietę, której celem jest poznanie opinii uczestników odnośnie do zasad organizacji szkolenia, kompetencji i wiedzy osoby prowadzącej szkolenie, w tym jej komunikatywności, przydatności materiałów szkoleniowych, wykorzystywanych metod przekazywania wiedzy oraz zaplecza.

§ 9 Dane osobowe

1.     Administratorem danych osobowych jest Edu Tour Klaudia Giordano.

2.    Dane osobowe, przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zmian.).

3.    Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia Certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu oraz w celu prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, w związku z organizowanym szkoleniem.

4.    Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych osobom nieupoważnionym.

5.    Uczestnicy szkolenia mają prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych.

§ 10 Prawo reklamacji

1.    Prawo reklamacji przysługuje każdemu uczestnikowi. Przedmiotem reklamacji są uchybienia organizacyjne, jakość prowadzonych szkoleń, kompetencje i wiedza osoby prowadzącej.

2.    Reklamację składa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na stronie internetowej Organizatora w terminie do 30 dni po zakończeniu szkolenia, podając przyczyny okoliczności uzasadniające jej złożenie. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrzone.

3.    Ocena zasadności skargi dokonywana jest przez Organizatora w terminie 30 dni od przyjęcia zgłoszenia. Ocena ta między innymi opiera się o analizę treści ankiet, materiałów szkoleniowych, dotychczasowego przebiegu kariery trenera.

4.    Ocena Organizatora jest ostateczna. Brak wydania oceny w terminie 30 dni oznacza odrzucenie zarzutów reklamacji.

5.    W razie uwzględnienia w części lub w całości zarzutów reklamacji, uczestnikowi przysługuje odpowiednio rabat w wysokości zaproponowanej przez Organizatora albo praw do bezpłatnego udziału w szkoleniu o tej samej treści lub dowolnym innym, wedle wyboru uczestnika.

§ 11 Postanowienia końcowe

1.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, zaś w przypadku konsumentów także przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

2.    Spory powstałe w związku z udziałem w szkoleniu są rozwiązywane na drodze polubownej. W przypadku niemożności dojścia do kompromisu, do rozstrzygnięcia sporu upoważniony jest sąd powszechny. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

3.    Regulamin wchodzi w życie w dniu 9 listopada 2014 roku i jest promulgowany przez umieszczenie na stronie internetowej www.edu-tour.pl/szkolenia .